isomer.nula.cc

Jun 10, 2016, 5:04 PM

Alaverdi Monastery with the mountains of Tusheti. Now.

GPS: 42.031252777778,45.376775