isomer.nula.cc

Old Hotel Europejski, seen through the curtains of the new Hotel Europejski, Przemyƛl, Poland, 9 April.